Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1702 (k 30.06.2018)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č.2) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konaniaVytlačiť
 

1200px-Rýchlostná_cesta_R2.svg.png

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 13. 07. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)“, vypracované podľa Prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ako príslušný orgán podľa zákona Vám v súlade s § 29 ods. 6 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-krivan-lovinobana-tomasovce-zmena-c-2-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 10 pracovných dní od uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.


 
 

webygroup

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

  • Piatok-3-6graphic-icon
  • Sobota0-4graphic-icon
  • Nedeľa1-6graphic-icon

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5911155

Úvodná stránka