Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Výrub stromov

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

Zodpovedná pracovníčka: Erika Balážová
adresa: Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
962 04 Kriváň
Telefón: 045/5469004
e-mail: erika.balazova@obeckrivan.sk

 

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na príslušnú obec na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".


Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

 

fyzická osoba                                                                                 10,00 eur

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie          100,00 eur

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

  • v hotovosti do pokladne obce
  • bankovým  prevodom na účet obce Kriváň vedený vo VUB Detva, IBAN: SK94 0200 0000 0000 0232 4412
  • poštovou poukážkou na účet obce.

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:
     a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo                      výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,

     b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške                      130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,

     c) na dreviny v ovocných  sadoch alebo záhradách,

     d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

     e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,

     f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na                                 zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny (v tomto prípade                                 výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na                                         ktorom sa drevina nachádza,

     g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

     h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným                      predpisom, plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,

     i) ak sa výrub vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu                      národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2. 

 

Oznámenie o výrube drevín:

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.)  na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva.  

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.


Náležitosti oznámenia:

  • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;
  • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad  so zakreslením drevín v teréne;
  • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na  ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;
  • špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;
  • odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)

 

 

Výruby drevín - začaté konanie:

 

Spoločná úradovňa obecných úradov – odbor ochrany prírody a krajiny pre obce Kriváň, Korytárky a Podkriváň, so sídlom Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň

Informácie o začatých správnych konaniach:
Podľa § 47 ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obcí:
Obec Kriváň, Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň;
Obec Korytárky, Korytárky č. 215, 962 04 Kriváň;
Obec Podkriváň, Podkriváň č. 87, 985 51 Podkriváň


alebo elektronicky na adresu: erika.balazova@obeckrivan.sk (telefón 045/5469004) v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.


Začaté správne konania Kriváň:

r. 2014:

č.j.: 2014/24/EB/KR-V, zo dňa 16.1.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov – 2 lipy a 2 smreky, na pozemku parcela E-KN č. 11775/1, druh pozemku – TTP, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň, s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia susediacej stavby Základnej školy v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.01.2014.

Vyvesené v Kriváni : 16.01.2014

 

č.j.:  2014/168/EB/KR-V, zo dňa 24.02.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 88 ks stromov a 2293 m2 krov na plochách trvalého a dočasného záberu stavby pre Národnú diaľničnú spoločnosť, Bratislava

Dôvod výrubu: Výstavba rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.03.2014.
V Kriváni : 25.02.2014       

                                                

č.j.: 2014/190/EB/KR-V, zo dňa 28.02.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, na pozemku parcela E-KN č. 11229/3, druh pozemku – TTP, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Dreviny vyrástli samonáletom a nájomník uvádza pozemok do pôvodného stavu v zmysle nájomnej zmluvy (TTP).
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.03.2014.
Vyvesené v Kriváni : 28.02.2014

 

č.j.:  2014/621/EB/KR-V, zo dňa 19.08.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – smrekov na parcele C-KN č. 432/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Kriváň

Dôvod výrubu: malá vzdialenosť stromov od rodinného domu a narušovanie stavby koreňovým systémom stromov

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.08.2014.

Vvvesené v Kriváni : 20.08.2014  

 

č.j.:  2014/754/EB/KR-V, zo dňa 16.10.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – jabloň na parcele C-KN č. 78/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Kriváň

Dôvod výrubu: strom svojou výškou a vzrastom zasahuje do drôtov elektrického vedenia

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.11.2014.

Vyvesené v Kriváni : 27.10.2014   

 

č.j.:  2014/789/EB/KR-V, zo dňa 27.10.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – lipy na parcele C-KN č. 437, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Kriváň

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav – vysychá  a narušovanie stavby telefónneho stĺpa

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2014.

Vyvesené v Kriváni : 3.11.2014  

 

r. 2013

č.j.: 2013/570/EB/KR-V, zo dňa 7.10.2013 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - borovica, na pozemku parcela C-KN č. 83, druh pozemku – záhrada, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň, s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia stavby rodinného domu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.10.2013.

Vyvesené v Kriváni : 7.10.2013

 

r. 2012

č.j.: 2012/629/EB/KR-V, zo dňa 8.10.2012 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 29 ks stromov
26 ks stomov (lipa, smrek, javor) na cintoríne, pozemok parcela C-KN č. 751, druh pozemku – ostatné plochy, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň s prvým stupňom ochrany;
3 ks (lipy) v časti obce na križovatke pri kríži, pozemok parcela C-KN č. 553/2, druh pozemku – zastavané plochy, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň s prvým stupňom ochrany;
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia stavieb na cintoríne a stavby rodinného domu a čerpacej stanice na križovatke, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.10.2012.
Vyvesené v Kriváni : 15.10.2012
 

č.j.: 2012/543/EB/KR-V, zo dňa 5.09.2012 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - topoľa, na pozemku parcela C-KN č. 1445, druh pozemku - záhrada, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia stavby rodinného domu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.09.2012.

Vyvesené v Kriváni : 5.09.2012
 

č.j.: 2012/521/EB/KR-V, zo dňa 22.8.2012 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu smreku, na pozemku parcela C-KN č. 1567, druh pozemku TTP, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu: Strom svojím vzrastom a koreňovou sústavou ohrozuje existujúcu stavbu rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.09.2012.

Vyvesené v Kriváni : 30.08.2012

 

č.j.: 2012/478/EB/KR-V, zo dňa 30.7.2012 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov - smrekov, na pozemku parcela C-KN č. 403, druh pozemku zastavaná plocha, nachádzajúca sa v k. ú. obce Kriváň s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu: Strom svojím vzrastom a koreňovou sústavou ohrozuje existujúcu stavbu rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 8.08.2012.

Vyvesené v Kriváni : 30.07.2012

 

č.j.: 2012/425/EB/KR-V, zo dňa 29.06.2012 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 102 ks stromov a 471 m2 krov na plochách trvalého a dočasného záberu stavby pre Národnú diaľničnú spoločnosť, Bratislava.
Dôvod výrubu: Výstavba rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.07.2012.

V Kriváni : 17.07.2012
 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Majstrovské futbalové stretnutie 22.09.2019

TJ KRIVÁŇ Vás pozýva na majstrovske futbalové stretnutie dospelých :      TJ Kriváň - Sielnica v nedeľu 22.09.2019 o 15:00 hod, na miestnom futbalovom ihrisku.  Predzápas žiaci U13 Kriváň - Dobrá Niva o 12:30

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7187962

Úvodná stránka