Obec Kriváň
ObecKriváň

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

Pripravíme ťa na obranu vlasti. Počas 11 týždňov si prejdeš základným vojenským a odborným výcvikom.

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

INFORMÁCIE A POKYNY K PRIJATIU DO DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len „DVP“) môžu byť prijatí občania (ďalej len „záujemci“), ktorí do 6. 6. 2022 vyplnili registračný formulár a úspešne absolvovali prijímacie konanie.

DO DVP 2022 SA MÔŽEŠ PRIHLÁSIŤ AK:

● si sa narodil v roku 2003 alebo skôr,
● požiadal si o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
● vznikla ti branná povinnosť alebo si brannú povinnosť dobrovoľne prevzal,
● máš spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
● máš štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je:
○ členským štátom Európskej únie alebo
○ členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj Slovenská republika,

● si bezúhonný,
● si spoľahlivý,
● ovládaš štátny jazyk,
● dosiahol si najmenej stredné odborné vzdelanie,
● ku dňu prijatia do DVP nie si evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
● si zdravotne aj psychicky spôsobilý,
● nie je voči tebe vedené trestné stíhanie.

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA - Neváhaj a pridaj sa ! (vojenskapriprava.sk)

Dátum vloženia: 31. 5. 2022 9:43
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2022 9:49
Autor: Jana Močárová