Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1701 (k 1.04.2016)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Pozvánka na Jumping

Súbor na stiahnutie jumping foto.jpg jumping foto.jpg (101.5 kB)
Súbor na stiahnutie výhody jumpingu.jpg výhody jumpingu.jpg (65.3 kB)

O Z N A M o držaní psov

Vážení občania,
Obecný úrad ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí si udržujú poriadok pred svojimi domami a majiteľom psov, ktorí sa starajú, aby sa ich psy volne nepohybovali po verejných priestranstvách a neznečisťovali ich. Vzhľadom na upozornenia, že ešte niekoľkí majitelia psov nedodržujú zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania psov, ako i VZN obce Kriváň o chove psov, a to najmä tým, že ich nechajú volne sa pohybovať po uliciach, parkoch, športoviskách, školských i farských areáloch, zastávkach a pod. V zmysle predpisov je majiteľ psa povinný na verejnom priestranstve použiť vodítko na vedenie psa a v prípade, že znečistí verejné priestranstvo, je povinný ho bez vyzvania očistiť. Venčenie psov sa môže vykonávať za dozoru, len mimo intravilánu obce a mimo pozemkov prislúchajúcich k rodinným domom a iným objektom.
Volne pohybujúce psy sa môžu dostať do kontaktu s nakazenými zvieratami napr. na besnotu, prasačí mor a tieto zavliecť do obce. Žiadame všetkých občanov, ktorí poznajú majiteľov volne pohybujúcich sa psov, aby ich upozornili a len v prípade, že nedošlo k náprave, nahlásili na obecný úrad. Ak občan podá oznámenie na Obecný úrad alebo políciu, majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa hrozí v priestupkovom konaní pokuta do výšky 65 €. (Ak dôjde k napadnutiu psom, prípadne k pohryzeniu, majiteľa psa čaká pokuta až do výšky 165 €). V prípade, že bude takýto pes odchytený, náklady s tým súvisiace môžu byť vymáhané od majiteľa psa.

Za porozumenie Vám ďakujeme!
 

Pozvánka do divadla

Súbor na stiahnutie divadlo - plagát.jpg divadlo - plagát.jpg (133.6 kB)

Demografický vývoj obce a vek obyvateľov k 31.12.2016

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE KRIVÁŇ V ROKOCH 2011 – 2016

 

OBDOBIE

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Celk. počet obyvať.

 

1677

1681

1681

1674

1695

1704

Z toho:

Narodení

13

14

18

18

8

12

 

Úmrtí

15

4

18

20

16

19

 

Prisťahovaní

24

18

22

23

47

44

 

Odsťahovaní

14

24

22

28

18

28

Celkový nárast, pokles:

 

8

4

0

-7

21

9

 

Priemerný vek obyvateľov obce ku dňu 31.12.2016

 

Občania

počet

percentá

priemer. vek

starší ako 15 rokov

1487

87,27

47,19

z toho muži 

729

42,78

45,45

z toho ženy

758

44,48

48,88

deti mladšie ako 15 rokov

217

12,73

7,1

z toho chlapci

129

7,57

7,23

z toho dievčatá

88

5,16

6,9

Obyv. prihlásení na pobyt

1704

100

42,09

z toho muži 

858

50,35

39,7

žien

846

49,65

44,51

 

Viac informácií z minulosti nájdete v ľavej časti stránky "O obci - Demografický vývoj obce".

Súbor na stiahnutie demog vývoj 2011-2016.pdf demog vývoj 2011-2016.pdf (10.6 kB)
Súbor na stiahnutie vek obyv 2016.pdf vek obyv 2016.pdf (10.3 kB)

Pri parkovaní treba pamätať na mechanizmy zimnej údržby

Obec Kriváň sa na občanov obracia so žiadosťou, aby v zimnom období od 15. novembra do 15. marca prednostne využívali k odparkovaniu motorových vozidiel verejné parkoviská, vlastné dvory a nádvoria. Na komunikáciách je potrebné ponechať nielen 3 metre šírky pre prechod mechanizmov, ale aj ďalší priestor ako rezervu pre zával odhŕňaného snehu, aby nedošlo k poškodeniam súkromných vozidiel. Opodstatnené požiadavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií treba hlásiť na Obecný úrad Kriváň.

URSO určil nové ceny za dodávku pitnej vody aj v našej obci na rok 2017

Súbor na stiahnutie list od StVPS B.B. na obce.pdf list od StVPS B.B. na obce.pdf (51.2 kB)
Súbor na stiahnutie Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf (63.1 kB)

Nultý ročník trojkráľového krivánskeho behu

Súbor na stiahnutie trojkralovy_beh.pdf trojkralovy_beh.pdf (201 kB)

Povinnosť nahlásenia zmeny údajov

Obecný úrad Kriváň, ekonomické oddelenie upozorňuje občanov, ktorí sú platiteľmi miestnej dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a kanalizáciu nasledovne:


Občania, u ktorých nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve
nehnuteľností, teda zánik alebo vznik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť
a podať daňové priznanie do 31. januára 2017.


Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Obec Kriváň
a študenti si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny
odpad a kanalizáciu, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017.
 

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a nie sú platiteľmi dane za psa, že je ich povinnosťou psa nahlásiť a platiť DAŇ ZA PSA.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade u Mgr. Dančovej č.t. 045/5469436.

 

Súbor na stiahnutie ohlasenie o zmene k poplatku.rtf ohlasenie o zmene k poplatku.rtf (17.5 kB)
Súbor na stiahnutie ohlasenie o zmene k poplatku r. 2017.pdf ohlasenie o zmene k poplatku r. 2017.pdf (23 kB)

Výstava výtvarníčky Agáty Hlinicovej, rodáčky zo Zvolena, žijúcej a tvoriacej v Detve

Súbor na stiahnutie výstava Hlinicova.pdf výstava Hlinicova.pdf (5.8 MB)

Pozvánka na Zimné furmanské preteky v Hriňovej

Súbor na stiahnutie HR Furmani 2017.jpg HR Furmani 2017.jpg (68.3 kB)

Pozvánka na Zabíjačkové hody a fašiangovú zábavu

Pozvánka do Očovej

Nové odchody autobusov a vlakov platné od 11.12.2016

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ešte namajú zaplatené dane a poplatky za rok 2016, že tak môžu urobiť v stránkové dni:

v pondelok a piatok v čase od 7.30 - 15.00 hod.

a v stredu od 7.30 do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Plánované termíny ODBERU KRVI v roku 2017

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.
 

                20.03.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

24.07.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

04.12.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

 

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

Centrum právnej pomoci, konzultačné pracovisko Detva

Mesto Detva v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvára v Detve Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

O Centre právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo a právna pomoc vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý štvrtok v čase od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Kultúrne centrum A. Sládkoviča – bábková sála

Obrancov mieru 871/1

962 12 Detva

Kontakt

Tel.: 0918 644 615; 048/242 00 26; 048/242 00 28

Mail : info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Vykurovacie obdobie - usmernenie OR HaZZ vo Zvolene

Súbor na stiahnutie Plagát - komín.pdf Plagát - komín.pdf (395.1 kB)
Súbor na stiahnutie Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf (198.5 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf (275.1 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf (101.8 kB)

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2017

Súbor na stiahnutie ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf (8 kB)

Pomôcka k triedeniu odpadu (zmena - u nás sa papier ukladá do hnedej nádoby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac sa dozviete: http://www.obeckrivan.sk/likvidacia-odpadu.phtml?id3=56682

                        http://www.triedime.sk/

Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 1. str..pdf poučenie k triedeniu 1. str..pdf (74.5 kB)
Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 2. str..pdf poučenie k triedeniu 2. str..pdf (68.9 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie ziadost_o_prid._bytu.doc ziadost_o_prid._bytu.doc (32 kB)

webygroup

dnes je: 18.1.2017

meniny má: Bohdana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3322452

Úvodná stránka