Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1713 (k 31.12.2018)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy v KrivániVytlačiť
 

logo_skoly.pngStarosta Obce Kriváň, p. Imrich Paľko, vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa :

ZÁKLADNEJ ŠKOLY KRIVÁŇ,

KRIVÁŇ č. 435, 962 04 KRIVÁŇ

so súčasťou školy :

Školský klub pri Základnej škole Kriváň, Kriváň č. 435, 962 04 Kriváň,

Školská jedáleň pri Základnej škole Kriváň, Kriváň č. 435, 962 04 Kriváň.

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z.z.) i § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, sú požadované kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy – príloha č. 1, časť III., V. (v prílohe).

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 1. prvá atestácia (alebo I. kvalifikačná skúška do 31.10.2009 alebo jej náhradná forma),
 2. pedagogická činnosť (pedagogická prax) minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
 3. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 4. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z.,
 5. ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č.317/2009 Z.z.

 

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy, jej súčasti a organizačne pričlenenej školy – samostatného právneho subjektu:
 • Ústava slovenskej republiky,
 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • schopnosť rozhodovať,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti,
 • systémové a koncepčné myslenie,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • schopnosť motivovať.

 

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

 • doklady o vzdelaní,
 • preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školy – potvrdenie lekára,
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej školy (vlastnoručne podpísaný),
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • potvrdenia o pedagogickej činnosti (pedagogickej praxi),
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

zasielajte do 23.04.2019 na adresu :

Obec Kriváň

Kriváň č. 441

962 04 Kriváň

 

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“

„Neotvárať“

 

 

Príloha:

Príloha č. 1 k vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – časť III., V.

 

Časť III.

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku

 

Kvalifikačné predpoklady

 

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

1. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy

 

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy

 

3. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika

 

4. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy

 

5. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. -5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

 

6. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy

 

7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

 

8. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte

 

9. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy alebo učiteľov pre stredné školy v odbore učiteľstvo akademických predmetov uvedené v častiach V, VII, VIII

 

10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo

e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka

 

11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

 

12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore

a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,

b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,

c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,

d) učiteľstvo odborných predmetov alebo

e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium

 

13. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

 

14. len na vyučovanie predmetu etická výchova -vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia etická výchova a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

 

16. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961

 

17. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na príslušný predmet

 

18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu.

 

 

 

Časť V.

Učiteľ druhého stupňa základnej školy

 

Kvalifikačné predpoklady

 

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov

 

2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov

príslušného alebo príbuzného odboru

 

3. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich

kombinácie

 

4. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie kvalifikačného predpokladu

 

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. -9. ročník)

 

6. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. -9. ročník

 

7. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. -5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

 

8. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. -9. ročník)

 

9. štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte -v študijnom odbore učiteľstvo pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy

 

10. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom

 

11.doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)

 

12. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

 

13. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom

 

14. len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu

 

15. len na vyučovanie predmetov občianska výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied -v študijnom odbore filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova

 

16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte

 

17. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

 

18. len na vyučovanie cudzích jazykov aj

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

 

19. len na vyučovanie cudzích jazykov -študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy

 

20. len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie -študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

 

21. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, športová výchova a športová príprava -študijný odbor telesná výchova a šport -smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

 

22. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a výtvarná výchova -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. -9. ročník základnej školy

 

23. len na vyučovanie predmetu aprobácie -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

 

24. len na vyučovanie predmetu aprobácie -študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

 

25. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

 

26. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky

 

27. len na vyučovanie predmetu etická výchova -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

 

28. len na vyučovanie predmetu etická výchova -študijný odbor pedagogika, špecializácia

etická výchova

 

29. len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

 

30. len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis, chémia, práca s počítačom, informatika, technická výchova a pod.) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov

 

31. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

 

32. len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis alebo študijný odbor ošetrovateľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

33.len na vyučovanie predmetu informatika a práca s počítačom -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

 

34. len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

 

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7022980

Úvodná stránka