Menu
Obec Kriváň
ObecKriváň

Civilná ochrana

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obec Kriváň informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Mesta Hriňová“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

 

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

 

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania
112 – Integrovaný záchranný systém

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
150 - Hasičský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 - Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni
158 - Políciu

v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti 54 69 152, 54 69 436 - Obecný úrad Kriváň
  

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),

miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

v súvislosti s únikom nebezpečných chemických látok
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov.


Keď zaznie varovný signál sirény: (mimo doby pravidelného preskúšania)

pri pobyte v budove zostaňte vo vnútri,

treba sa riadiť pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
sledujte vysielanie miestneho rozhlasu,
neopúšťajte ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie,
vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
pripravte si evakuačnú batožinu, nezabudnite si vziať so sebou doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.,
telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
ubezpečte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im,
poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
zachovávajte rozvahu a pokoj,
budovu opustite len na pokyn.

pri pobyte mimo budovu

zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni,
priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.

Vždy platí!!!

Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Ochrana hlavy - odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je v hodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu - všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh - veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

celý povrch tela musí byť zakrytý,
všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Žiadna spoločnosť nemôže byť na vznik mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky a formu organizovaného násilia dokonale pripravená, ale musí byť pripravená tak dobre, ako je to len možné. K tomu musí byť vytvorená vhodná organizační štruktúra, zaistené jej materiálno technické vybavenie, dokonalá komunikácia a výmena objektívnych a neskreslených informácií a tiež systematické preškoľovanie a precvičovanie. Je lepšie byť teoreticky a prakticky dobre pripravení a tieto znalosti a schopnosť nikdy nepoužiť, ako sa spoliehať na ad hoc predvádzané rozhodnutia až na mieste nešťastia

 

Opatrenia pred evakuáciou

Vypnúť elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek.
Uhasiť otvorený oheň a spaľovacie zariadenia.
Uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu.
Odpojiť anténne systémy od prijímačov.
Pozatvárať všetky okná.
Pripraviť si evakuačnú batožinu.
Zamknúť dvere bytu, domu.

 

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny

- pre deti do 25 kg
- pre dospelých do 50 kg
 

Čo Vám nemá chýbať v batožine?

osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

 

Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC - je súbor opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

zachrániť život,
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
urýchliť zotavenie.


Ako postupovať?

Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.


Ako poskytnúť prvú pomoc?

Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte! Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Ďalšie informácie Vám poskytneme na OcÚ v Kriváni, telefón: 045 54 69152 alebo 0907830213

starosta obce Kriváň p. I. Paľko.


 

Dotazník

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 24 °C 12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 26/11 °C
sobota 27. 7. polojasno 29/15 °C
nedeľa 28. 7. oblačno 31/16 °C