Menu
Obec Kriváň
ObecKriváň

Z kroniky obce

Kronika obce Kriváň


Rok 2001

Novozvolený starosta obce Jozef Klimo, ktorý sa ujal funkcie po zložení sľubu dňa 6.decembra v roku 2000. Začiatok roka 2001 bol začínajúcim rokom 21. storočia a zároveň začínajúcim rokom tretieho tisícročia. Niekoľko minút po polnoci t.j.1.januára 2001 sa prihovoril k občanom starosta obce pán Jozef Klimo . Prvé dni na obecnom úrade pre novozvoleného starostu boli veľmi náročné, ktoré preverili jeho schopnosti v tejto zodpovednej funkcii, pretože bolo potrebné pripraviť podklady a žiadosť pre SAPARD (predvstupové fondy),na zmenu palivovej základne (t.j. z pevného paliva na plynné) v budove Obecného úradu, kde pec ústredného kúrenia bola na spaľovanie čierneho uhlia, alebo koksu. Vykurovanie bolo zabezpečené horúcou parou, ktoré bolo veľmi neefektívne a nehospodárne. Splodiny veľmi znečisťovali ovzdušie. Po získaní finančných prostriedkov z fondu, bola v máji 2001 zahájená rekonštrukcia ústredného kúrenia a ukončená bola v júli 2001.V mesiaci máj bola tiež zasadená pri Obecnom úrade lipka na počesť ochrany stromov. Na základe myšlienky starostu obce sa v júli uskutočnil prvýkrát v histórii obce , Krivánsky jarmok so zámerom uskutočňovať ho každoročne. Predajných stánkov s rôznym druhom tovaru bolo 20,ktoré sa nachádzali na priestoroch pred obecným úradom. Na trávnatej ploche bol umiestnený kolotoč a iné zábavné atrakcie. Bolo pekné slnečné počasie a na jarmoku sa zúčastnili občania obce Kriváň a tiež zo susedných obcí. Jarmok sa konal pri príležitosti osláv Cyrila a Metoda. Týmto svätcom je zasvätený aj rímsko-katolícky kostol. V deň Cyrila a Metoda sa koná v obci púť k dvojkrížu, ktorý sa vypína na kopci Mních, na hranici medzi obcou Kriváň a Korytárky. Tu sa schádzajú veriaci oboch obcí, aby modlitbami vzdali úctu týmto našim vierozvestcom. V septembri sme sa pustili do plynofikácie časť Ďuricovci, Chlebničanovci a u Hlivov na dolnom konci ulice tzv. Školskej. Bola to hodnota diela cca. Za 1,2 mil. Sk. Plyn do týchto častí bol napustený 17.decembra roku 2001. V roku 2001 sa v obci neudiala žiadna mimoriadna udalosť. Bol to rok pokojný. Silvester v roku 2001 bol veselý a plný dobrej nálady, pretože to bol prvý Silvester na začiatku 21.storočia a tretieho tisícročia. Občania sa zišli v priestoroch Obecného úradu, kde si pri víne a hudbe zaspievali a zatancovali. Na heligónke hral starosta Jozef Klimo a na husliach Janko Krnáč. Obecné zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo sedemkrát. Na svojich zasadnutiach sa okrem iného zaoberali aj návrhom postaviť obecné nájomné byty. Bola možnosť dostať od štátu finančné prostriedky na ich výstavbu. Miesto pre výstavbu bolo určené na pozemku, ktorý patril do areálu základnej školy. Tento pozemok bol obcou odkúpený od vlastníkov a tak mohlo byť zahájené vybavovanie stavebného povolenia.
Rozpočet obce bol vyrovnaný. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo 6x.
Narodilo sa 11 detí
Zomrelo 19 občanov
Odsťahovalo sa z obce 23 občanov
Prisťahovalo sa 34 občanov.
Počet obyvateľov k 31.12.2001 bol 1643


Rok 2002

Začiatok roka bol kľudný s očakávaním, čo nám prinesie Nový Rok 2002.
I keď december minulého roka bol celkom kľudný vo vyčíňaní zimy. Január v tomto roku si to vynahradil. Zima bola dosť dlhá, ktorá trvala až do apríla. Počas tohto zimného obdobia prebiehala príprava a zaobstarávanie všetkých potrebných podkladov pre stavebné povolenie na výstavbu 26 bytovky, ktoré bolo potrebné pre podanie žiadosti na ŠFR a B za účelom získania pôžičky ,lebo len tak bolo možné požiadať MV a RR o dotáciu zo štátu, pre financovanie výstavby obecných nájomných bytov. Termín podania žiadosti bol 1.7.2002.V apríli bola začatá výstavba nového obchodu „Potraviny-Mix“, ktorého investorom bola JEDNOTA – Krupina .Predajňa bola odovzdaná do užívania dňa 21 novembra 2002 za účasti predsedu JEDNOTY pána KVASA, starostu obce pána Jozefa Klimu, predsedu Združenia Jednota spotrebného družstva v Kriváni pána Vladimíra Očenáša a iných hostí. Vedúcou novej predajne bola pani Elena Krnáčová. Bývalá predajňa Jednoty bola odpredaná pánovi Miroslavovi Očenášovi,ktorý túto budovu zrekonštruoval a otvoril predajňu kvetín pod obchodným menom FLÓRA – OČENÁŠ. Rok 2002 bol rokom rekonštrukcie niektorých miestnych komunikácií .Koncom júna boli zaasfaltované verejné plochy pred obecným úradom v celkovej hodnote 1,5 mil.Sk. Takže druhý ročník Krivánskeho jarmoku sa mohol konať na novo vyasfaltovaných priestoroch .V mesiaci júl bola vyasfaltovaná cesta na Dovičiačke až do Chlebničanov v celkovej dĺžke 400 metrov. Hodnota diela predstavovala 1,7 mil. Sk. Ešte bol pokus čiastočne vylepšiť cestu do Vranov a to formou nástreku , čo sa aj podarilo, ale na druhý deň našu obec postihla katastrofa v podobe prietrže mračien a veľký príval vody nám zničil cestu do Vranov, Marcinekov, Nôtov v Balážovej Doline, do Hlivov a v Liešnej . Celková škoda bola vyčíslená cca 300 tisíc Sk. V lete tohto roka sme dkázali vybudovať ešte plynové potrubie do Balážovej Doliny v dĺžke cca.800m . V septembri sa malo podľa zmluvy a stavebného povolenia začať s výstavbou 26-bytovky.Začať s výstavbou nebolo možné z dôvodu, veľmi daždivého počasia, ktoré bolo nepriaznivé až do novembra .V tomto mesiaci bolo počasie veľmi čudné a nevyspytateľné , pretože z teploty plus 15 stupňov Celzia , bola na druhý deň teplota mínus 10 stupňov Celzia .Napadlo cca 30 až 50 centimetrov snehu ,ktorý vydržal až do konca marca roku 2003. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola v októbri zahájená rekonštrukcia vodovodu ,kanalizácie prívodu plynu , rekonštrukcia transformátora a prívodu elektrickej energie k budúcej 26 bytovke . 29. novembra bol posvätený základný kameň, za účasti poslancov obecného zastupiteľstva a pána farára Dominika Markoša, ktorý v súčasnosti pôsobí v našej obci. V mesiaci december sa nič extrémne neudialo. Zima bola dosť mierna. Sneh napadol tesne pred Vianocami, ktoré boli krásne a pokojné.
V tomto roku nás navždy opustila naša občianka pani Marta CHAMULOVÁ, ktorá bola zakladateľkou dobrovoľného ochotníckeho dedinského divadla ,ktoré dlhé roky viedla a režírovala. Svoju starobu prežívala v dome dôchodcov vo Zvolene .Rodnú obec navštívila v októbri roku 2001, z príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorého sa zúčastnila na pozvanie starostu . Bola to veľmi milá osoba, s dobrými povahovými vlastnosťami .Aj napriek svojmu zdravotnému stavu (ochrnutá noha a ruka ),bola veľmi pracovitá a húževnatá. Svoju dobrácku povahu a úsmev si udržala až do konca života. Na pohrebe sa za obec zúčastnil starosta Jozef Klimo. Pochovaná je na cintoríne vo Zvolene. Česť jej pamiatke! Rozpočet obce bol vyrovnaný .Obecné zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 6x.
Narodilo sa 6 detí.
Zomrelo 17 občanov
Prisťahovalo sa 36 občanov
Odsťahovalo sa 23 občanov
Počet obyvateľov k 31.12.2002 bol 1645


Rok 2003

Január v tomto roku bol veľmi mrazivý. Teploty vonku klesali hlboko pod bod mrazu. Zima bola mrazivá a veľmi dlhá. V tomto mesiaci napadlo asi 40 centimetrov snehu, ktorý vydržal až do konca marca. Ešte aj začiatkom apríla bola zima s nočnými teplotami pod nulou. 8. apríla nastal čas, kedy bolo možné prísť zo stavebnými strojmi na pozemok určený pre výstavbu 26 bytového domu .V tento deň sa oficiálne začala výstavba , čo znamenalo, že začiatok výkopových prác sa omeškal o sedem mesiacov. Po veľmi daždivej minuloročnej jeseni a dlhých chladných jarných mesiacoch, nastalo ustálenejšie počasie, ktoré umožňovalo nerušené zemné práce pri výstavbe. Celé leto, ako aj jeseň bola veľmi teplá a priaznivá, čo umožňovalo firme ASTA - Zvolenská Slatina nerušene a bez väčších problémov pokračovať vo výstavbe. Intenzita prác bola taká vysoká, že pracovníci tejto firmy dokázali vystavať jedno poschodie za týždeň. Bytovka rástla každým dňom neuveriteľne rýchlo. Zaujímavé bolo to, že počas výstavby vôbec nepršalo. Pršať začalo až keď bytovka bola už zakrytá .Dokončovacie práce boli veľmi náročné, ale pri dobre organizovanej práci vedúcimi pracovníkmi fy. ASTA a vedúcim stavby pánom Milanom Velochom sa darilo zabezpečovať a plniť úlohy tak , aby termín kolaudácie stavby nebol ohrozený. Myšlienka našej občianky pani Márie Nôtovej a starostu Jozefa Klimu, postaviť v obci nájomné byty, ktoré budú slúžiť našim (hlavne mladým) spoluobčanom sa napĺňala každým dňom v reálnejšej podobe. Termín kolaudácie bol stanovený na 15.decembra 2003.Termín sa podarilo dodržať a bytovka bola v uvedenom termíne skolaudovaná. Závady, ktoré sa pri kolaudácii objavili, neboli závažného charakteru a tieto boli odstránené do konca decembra 2003. Na základe kolaudačného rozhodnutia mohli byť jednotlivé byty prideľované nájomníkom tak, ako boli vybratí na základe prihlášok o pridelenie bytu. Prvý nájomník, ktorý sa do novopostavenej bytovky nasťahoval 15.12.2003 a v nej sa tešil z vianočných sviatkov, sa volá pán Stanislav Jurčo aj so svojou manželkou Editou a dvomi synmi Dominikom a Danielom, ktorí sa prisťahovali z Detvy. Ostatné byty boli nájomníkom odovzdávané 5.januára 2004, aby sa nájomníci mohli do nových bytov začať sťahovať už začiatkom januára 2004. Bol to záverečný akt za myšlienkou a realizáciou postaviť v obci nájomné byty, ktorý bol zavŕšený posvätením celej bytovky za účasti poslancov, farára obce, nájomníkov, pracovníkov fy. ASTA a starostu obce, ktorý vo svojom príhovore ocenil prácu všetkých , ktorí sa podieľali na realizácii a výstavbe26.b.j. Rok 2003 bol rokom budovania a zveľaďovania obce. V máji bola zaasfaltovaná cesta pri Hlivovcov a časť cesty ku železničnej stanici. odstavné plochy pri predajni Jednota, ako aj cesta popri DUVOKSe, čím sa zlepšil prechod pre občanov bývajúcich za traťou.V tomto mesiaci tragicky zahynul pri automobilovej nehode náš spoluobčan Jozef Košút, ktorý bol dobrý herec v bývalom ochotníckom divadle, humorista a hlavne zakladateľ Silvestorského futbalu medzi horným a dolným Kriváňom spolu s Jozefom Hroncom, ktorý sa utopil v decembri tohto roka.V júli počas Cyrilo-Metodských dní sa konal už tretí ročník Krivánskeho jarmoku .Počasie nám prialo. V auguste bol schválený doplnok k ÚPD obce ,lokalita Dolné Tále, za účelom možnosti vybudovania závodu na spracovanie skleneného vlákna. V októbri sa začalo s výstavbou závodu OMFA v lokalite Dolné Tále. Jesenné počasie bolo veľmi priaznivé čo umožňovalo bezproblémové pokračovanie vo výstavbe uvedeného závodu a pri dokončovaní výstavby 26-bytovky. Celý december bol takmer bez snehu, len 5 cm ho napadlo tesne pred vianocami. Teplota ovzdušia sa pohybovala od nula po mínus 10°C. 31.decembra sa uskutočnil Silvestrovský futbal na počesť už nežijúceho Jozefa Košúta.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 9x.
Počet narodených detí 18
Zomrelo 21 občanov
Prisťahovalo sa 37 občanov
Odsťahovalo sa 17 občanov
Celkový počet občanov k 31.12.2003 bol 1662.


Rok 2004

Do nového roka sme vstupovali s nádejou zvýšenia životnej úrovne a iných predsavzatí, ktoré nám mali priniesť pokoj a mier. Pre čerstvých nájomníkov 26-bytovky to bol začiatok Nového roka v nových bytoch, ktoré im pomohli vyriešiť bytový problém. Bol to dobrý pocit, dívať sa na nových nájomníkov pri sťahovaní, ako z ich tvárí vyžaruje radosť a spokojnosť. Január, február a marec boli mesiace oddychové. Za toto obdobie sa nič zvláštne neudialo. Zima bola mierna a pokojná. V jarných mesiacoch v obci prebiehali práce na skrášľovaní verejných priestranstiev ,ako kosenie, zveľaďovanie okolia a iné. V roku 2004 sa konala letná olympiáda v Gréckom hlavnom meste ATÉNY. Na počesť olympiády aj našou obcou prechádzala 16.mája Olympijská pochodeň, ktorú privítali občania a športovci obce. Zdravicu Olympiáde odovzdal starosta Jozef Klimo. Počas Cyrilo-Metodských dní sa konal aj štvrtý ročník Krivánskeho jarmoku. 16.augusta o 16.20 hod. sa stala vážna dopravná nehoda na križovatke pri DUVOKSe. Kamión smerujúci od Lučenca narazil v plnej rýchlosti do Avie- furgon v ktorej zahynulo šesť ľudí. Boli to pracovníci StVaK. Lučenec, ktorí sa vracali z Brezna, kde pracovali. Zrejme unavený vodič nedal prednosť kamiónu, ktorý išiel po hlavnej ceste I/50 a vošiel na hlavnú cestu, kde chcel pokračovať na Lučenec. Následky zrážky boli katastrofálne. V histórii obce sa ešte taká vážna havária nestala. Bol to veľmi smutný pohľad na nehybne ležiace telá osádky Avie. Mesiac november bol na počasie nestabilný, preto, že bolo veľmi sychravé počasie. Meteorológovia na deň 19 novembra predpovedali prudký vietor, ktorý v poobedňajších hodinách narobil na Slovensku veľa škody, hlavne vo Vysokých tatrách, kde silný vietor zničil niekoľko desiatok hektárov lesov. Veternej smršti sa nevyhol ani Kriváň, keď o 16.hod.a 12minúte nám víchrica zobrala z materskej škôlky celú plechovú strechu aj s drevenou konštrukciou, ktorej časť spadla na miestnu komunikáciu a časť do záhrady pána Jána Nôtu, ktorá mu poškodila časť strechy a oplotenie. Našťastie sa nikto nezranil. Škoda na streche bola vyčíslená na 1.200 000,- Sk. Starosta obce p. Jozef Klimo, začal hneď podnikať kroky na obnovenie strechy tak, aby nebola prerušená dochádzka detičiek do škôlky. Rekonštrukcia streky prebiehala za plnej prevádzky a maximálnym využití času tak, že 17.decembra bola strecha hotová. Veľký podiel na jej rekonštrukcii mali pracovníci firmy ASTA, ktorej majiteľom bol Ing. Matúš Strelec, ktorý vyšiel v ústrety obci a dodavateľsky zabezpečoval jej rekonštrukciu.
Počet narodených detí 9
Zomrelo 12 občanov
Celkový počet občanov k 31.12.2004 bol 1715
Zasadnutie OZ sa uskutočnilo 13x


Rok 2005

JANUÁR : Prvého januára mal starosta obce novoročný príhovor v ktorom v krátkosti zhodnotil starý rok 2004 a do Nového roku 2005 poprial všetkým občanom zdravie, šťastie a spokojnosť. V tomto mesiaci napadlo cca 50cm snehu, bola dosť tuhá zima, ktorá trvala až do apríla. Už v jarných mesiacoch sme sa pripravovali na oslavy 50-teho výročia osamostatnenia sa obce od vtedajšej obce Detva. Táto oslava sa uskutočnila 21 mája 2005. Pri tejto príležitosti boli prijaté a posvätené aj symboly obce : erb, pečať a zástava. Na bývalej budove vtedajšieho Miestneho národného výboru bola odhalená pamätná tabuľa. Táto budova teraz patrí Roľníckemu družstvu v ktorej je administratíva. Počasie bolo slnečné. Na oslavách sa zúčastnili obyvatelia obce Kriváň, ako aj rodáci, ktorí bývajú na rôznych miestach republiky.
Osláv sa zúčastnili aj: prednosta krajského úradu v Banskej Bystrici Ing. Milan Kepeňa, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Milan Marčok, prednosta obvodného úradu Zvolen Ing. Randuška a primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky. Oslavy sa uskutočnili v Rímskokatolíckom kostole Sv. Cyrila a Metoda v Kriváni, kde sa uskutočnila svätá omša s vysvätením obecných symbolov. Na konci omše bola pred kostolom rozkrájaná torta v tvare knihy. Kúsky z nej boli rozdávané občanom, ktorý sa zúčastnili osláv. Starosta obce Jozef Klimo ponúkal hostí a prítomných domácou pálenkou (rožovkou), z maľovanej fľaše z Detvy. Po vypití jej obsahu bola znovu naplnená rožovkou, ktorú dal obyvateľ obce pán Jozef Smutný. Do fľaše bola vložená zapečatená sklenená skúmavka s odkazom terajšieho starostu obce, pre starostu, ktorý bude na čele obce v roku 2055, kedy budú oslavy stého výročia osamostatnenia sa obce. Túto fľašu je dovolené otvoriť len na sté výročie osamostatnenia sa obce pánom starostom, ktorý v tom čase bude na čele obce. Kultúrny program na ktorom sa zúčastnil aj miestny pán farár Dominik Markoš, sa uskutočnil v kinosále obecného úradu za prítomnosti cca 110 občanov. Slávnostný príhovor s hodnotením dosiahnutých výsledkov mal starosta obce Jozef Klimo. Po ukončení slávnostného programu boli všetci prítomní pozvaní na slávnostný obed do bývalej reštaurácie, po ktorom bola veľmi živá diskusia so spomienkami na minulé obdobie výstavby a rozvoja obce.


Rok 2006

Po pokojných Vianociach a Silvestri v decembri 2005 sa január 2006 začal ukazovať ako veľmi nevľúdny mesiac so svojou silou a snehovými chumelicami, ktoré trvali až do konca marca. Za toto obdobie napadlo cez 80 centimetrov snehu , ktorý nám komplikoval život. Bolo to náročné obdobie na odhŕňanie snehu a zabezpečovanie prejazdnosti miestnych komunikácií a chodníkov. Zima bola dlhá a trvala až do konca apríla. V zimnom období rokov 2004 a 2005 sme za pomoci pracovníkov zapojených do verejno-prospešných prác začali vyrábať zámkovú dlažbu za účelom rekonštrukcií chodníkov a verejných priestranstiev. V mesiaci máj sme upravili priestor pred domom smútku , kde sme použili uvedenú dlažbu. Plocha , ktorá bola upravená mala rozlohu 140 m2. Do úpravy to bola plocha, ktorá bola trávnatá a blatistá hlavne pri dažďoch a odmäku. V júli na Cyrila a Metoda sa už tradične konala púť ku dvojkrížu na Mníchu, kde bola sv. omša. V tento deň sa konal aj šiesty ročník Krivánskeho jarmoku. Druhého decembra sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých bol za starostu obce opäť zvolený pán Jozef Klimo. Na post starostu obce kandidovalo celkom päť kandidátov. 14.12.2006 o 17.30 hod. sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 15.decembra bolo uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v tomto roku. Narodilo sa ich deväť.

Dotazník

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1
1
2 3 4
1
5
1
6 7 8 9 10 11
4
12
3
13 14 15 16 17 18
1
19
2
20 21
2
22
2
23
2
24
3
25
5
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
3
2
2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/10 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 21/11 °C