Menu
Obec Kriváň
ObecKriváň

Výrub stromov

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

 

Zodpovedný pracovník: Miroslav Hanes
adresa: Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
962 04 Kriváň


Telefón: 045/5469004, 0905749448
e-mail: miroslav.hanes@obeckrivan.sk

 

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na príslušnú obec na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".
Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

fyzická osoba                                                                                                   10,00 eur

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie          100,00 eur

Správny poplatok je možné zaplatiť:

  • v hotovosti do pokladne obce
  • bankovým  prevodom na účet obce Kriváň vedený vo VUB Detva, IBAN: SK94 0200 0000 0000 0232 4412
  • poštovou poukážkou na účet obce.

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:
     a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo  výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,

     b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,

     c) na dreviny v ovocných  sadoch alebo záhradách,

    d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

     e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,

     f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na      zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny (v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,

     g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

   h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným  predpisom, plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,

    i) ak sa výrub vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu   národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

 

Oznámenie o výrube drevín:

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.)  na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva.  

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.


Náležitosti oznámenia:

  • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;
  • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad  so zakreslením drevín v teréne;
  • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na  ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;
  • špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;
  • odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)

 

Výruby drevín - začaté konanie:

Spoločná úradovňa obecných úradov – odbor ochrany prírody a krajiny pre obce Kriváň, Korytárky a Podkriváň, so sídlom Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň

Informácie o začatých správnych konaniach:
Podľa § 47 ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obcí:
Obec Kriváň, Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň;
Obec Korytárky, Korytárky č. 215, 962 04 Kriváň;
Obec Podkriváň, Podkriváň č. 87, 985 51 Podkriváň


alebo elektronicky na adresu: erika.balazova@obeckrivan.sk (telefón 045/5469004) v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.


Začaté správne konania Kriváň:

 

 
 

 

Dotazník

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 24 °C 12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 26/11 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 30/16 °C
nedeľa 28. 7. jasná obloha 33/17 °C