Obec Kriváň
ObecKriváň

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 10 .2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2020/001291-001

2020/21

1 541,16 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťjeden eur a šestnásť centov

Obec Kriváň

Ministerstvo vnútra SR

13. 10 .2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/20

39 552,00 EUR Tridsaťdeväť tisíc päťstopäťdesiatdva eur

Obec Kriváň

Ministerstvo financií SR

6. 10 .2020

Zmluva o dielo č. 13/2020

2020/19

131 240,48 EUR Jedenstotridsaťjeden tisíc dvestoštyridsať eur štyridsaťosem centov

RENOVIA s.r.o.

Obec Kriváň

8. 9 .2020

Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

2020/18

nula eur

SPP a.s.

Obec Kriváň

25. 8 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2020

2020/17

nula eur

L&Z Čech s.r.o.

Obec Kriváň

25. 8 .2020

Zmluva o budúcej zmluve č.2/2020 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

2020/16

nula eur

L&Z Čech s.r.o.

Obec Kriváň

25. 8 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2020

2020/15

nula eur

L&Z Čech s.r.o.

Obec Kriváň

3. 8 .2020

Zmluva o dielo

2020/14

64 554,26 EUR Šesťdesiatštyri tisíc päťstopäťdesiatštyri eur dvadsaťšesť centov

MIKAR s.r.o.

Obec Kriváň

22. 6 .2020

Dodatky k zmluve

2020/13

19,99 EUR Devätnásť eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Kriváň

SlovakTelekom a.s.

19. 6 .2020

Dodatok č. 1

2020/12

0,00 EUR Nula eur

no-one, s.r.o.

Obec Kriváň

27. 5 .2020

Kúpna zmluva č. 7/2020

2020/11

48 936,00 EUR Štyridsaťosem tisíc deväťstotridsaťšesť eur

UNIAGRO, s.r.o.

Obec Kriváň

22. 5 .2020

Zmluva o dielo č. 2020/01

2020/10

29 744,50 EUR Dvadsaťdeväť tisíc sedemstoštyridsaťštyri eur päťdesiat centov

SG PROFI, s.r.o.

Obec Kriváň

1. 4 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

2020/9

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Kriváň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

5. 3 .2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

2020/8

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Kriváň

Slovenský futbalový zväz

27. 2 .2020

Zmluva o príspevku

2020/7

80,00 EUR Osemdesiat eur

Obec Kriváň

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

27. 2 .2020

Zmluva č. 92570167

2020/6

Nula eur

VEOLIA StVPS a.s.

Obec Kriváň

27. 2 .2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002773

2020/5

29 000,00 EUR Dvadsaťdeväť tisíc eur

Obec Kriváň

Ministerstvo vnútra SR

26. 2 .2020

Darovacia zmluva

2020/4

500,00 EUR

Obec Kriváň

Mobilita n. o.

26. 2 .2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2020/3

15,90 EUR

Obec Kriváň

SlovakTelekom a.s.

26. 2 .2020

Dodatok č. 1 mandátnej zmluvy

2020/2

Neuvedené

Obec Kriváň

Ing. Drahomír Kubányi - stavebná kancelária

20. 1 .2020

Kúpna zmluva na pozemok pod B2 18 b.j.

2020/1

42 105,60 EUR Štyridsaťdvatisícjedenstopäť eur a 60 centov

Obec Kriváň

L&Z Čech s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.